Gyülekezetünk története

Bánk község mai lakosságának szlovákajkú őseit Balassa és Zichy földesurak telepítették Bánkra 1680-ban, a török hódoltság ideje alatt elmenekült magyarok helyére. Őseink magukkal hozták kultúrájukat és vallásukat, az evangélikus hitet. A gyülekezet hatodik nyilvántartott lelkésze Kellish Sámuel irányításával és támogatásával kezdődött meg 1783-ban a jelenlegi templom építése, két évvel II. József Türelmi Rendelete után. Az építkezés 1784 nyarán fejeződött be. Gyülekezetünk minden évben október utolsó vasárnapján, ünnepi istentisztelet keretében ad hálát Istennek a templomért, és a templomépítő ősökért.
Az oltárkép Edvi Illés Ödön alkotása a XX. század elejéről: Krisztus a keresztfán. Fölötte a Szentlelket szimbolizáló galamb, még feljebb pedig az Atya dicsőségét ábrázoló, felhőn áttörő fény látható. Az oltár kompozíciója a Szentháromságot jeleníti meg. Az eredeti oltárkép három bibliai jelenetet ábrázoló fafaragás volt. Ezek közül egy maradt meg – az utolsó vacsorát ábrázoló – a jelenlegi oltárkép mögött. Ezt 2005-ben az Evangélikus Múzeum munkatársai restaurálták, ma a gyülekezeti terem falát díszíti.
A lelkészek névsorából kiemelkedik kettő: a már említett templomépítő Kellish Sámuel, és az orgonát, 1892-ben építtető Zatkalik Mihály.
Templomunk orgonáját 2003-ban újíttatta fel a gyülekezet, az azt megelőző több mint száz évben erre nem volt szükség. A hangszer szétszerelésekor egy kézzel, ceruzával írt szöveget találtak a mesterek az orgona egyik szerkezeti elemén, amely beépített állapotban nem volt látható. Kiderült, hogy a sorok Zatkalik Mihály lelkésztől származnak, hadd idézzük itt is e sorokat:

„Ez az orgona építtetett a bánki volt úrbéresek adományából s több jótevő hozzájárulásával 1892-ben 880 Forintért Jagerdorfban, Rieger testvérek világhírű gyárában, pedálklaviatúrával, de pedálsípok nélkül. A hiányzó pedálváltozat, Subbass 16, betétetett 1905, Riegernek budapesti gyára által 172 Forinton. Dicsőítem az én Uramat, hogy megengedé bánki lelkészkedésem 27. évében, ez orgonát a hiányzó Subbass 16 regiszterrel, amely az egész orgonának a lelke, kiegészíteni.
A Te dicsőségedet és mélységes szeretetedet hirdesse mély hangjával én Jézusom!!
Ha Hozzád költözöm, ne engedd, hogy az orgonához, amelyet sok küzdelemmel tudtam befejezni, avatatlan kezek férhessenek. Bánk, 1905. júni 23.”

A templomtoronyban két harang található. A feljegyzések szerint a kisebb harang 1765-ben 56 forintért, míg a nagyobb, 1772-ben 107 forintért készült, és mind a mai napig ezek a harangok hívogatják a híveket a templomba.
Anyakönyveink – hála az Ivanics családnak, akik restauráltatták azokat – nagyon jó állapotban vannak. Az első keresztelési bejegyzés 1726-ből származik.
A gyülekezet jelenleg 260 tagot tart nyilván. Istentisztelet minden vasárnap délelőtt 11-órától van, a hónap utolsó vasárnapján és ünnepnapokon úrvacsora osztással egybekötve.
Gyülekezetünk irattárában fellelhető az itt szolgálatot végzett lelkészek névsora és szolgálati ideje. Mivel a történelem viharos időszakaiban állhatatosságukkal biztosították a gyülekezet fennmaradását, nevük felsorolásával adózunk emléküknek:

1. Hrdina János 1699-1702
2. Hrdina András 1702-1703
3. Agner János 1703-1705
4. Gaulicius András 1705-1717
5. Fábry Sámuel 1717-1761
6. Kellish Sámuel 1761-1794
7. Kolosváry István 1795-1796
8. Kalmár Imre 1796-1819
9. Benczúr Sámuel 1820-1827
10. Ruhman János 1827-1853
11. Simkó Gusztáv 1854-1876
12. Vitéz Lajos 1876-1878
13. Zatkalik Mihály 1878-1911
14. Zatkalik Bánki Károly 1912-1934
15. Schultz Aladár 1934-1953
16. L. Kovács András 1953-1979
17. Rezessy Miklós (Ipolyvecéről, helyettes lelkész) 1979-1983
18. Lehoczky Endre 1983-1994
19. Szolga Tőkés Sándor (Ősagárdról, helyettes lelkész) 1994
20. Németh Zoltán 1995-2006
21. Zsugyel Kornél 2006-2015
22. Simon Viktória 2015-2017
23. Füke Szabolcs (Nógrádról, helyettes lelkész) 2017-

 

A bánki gyülekezethez leányegyházként Rétság, szórványként Érsekvadkert tartozik. Rétságon – a környékről betelepült családoknak köszönhetően – az evangélikusok száma emelkedést mutat, mintegy 90 – főre tehető. Az egykori iskolát alakította át imaházzá a gyülekezet, itt tartjuk az istentiszteleteket minden vasárnap 10.15-től, a hónap első vasárnapján úrvacsora osztással.

Az érsekvadkerti szórványban egy maroknyi csoportot fog össze Réti Lajosné, mindenki szeretett Margit nénije. Férjével, Lajos bácsival együtt áldozatos munkát végeznek azért, hogy a katolikus településen a protestánsok életben maradjanak. Istentiszteletet a helyi általános iskola éttermében havonta egyszer, a hónap első vasárnapján délután fél 2-kor tartunk.